Workshop “Regional Development by Innovation and Technology Transfer” INNOV-TT 2007, Craiova